Privacy

Privacy statement CONCREET.media

(English version)

Inleiding

CONCREET.media neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@concreet.media.

Wie is CONCREET.media?

CONCREET.media is de eenmanszaak CONCREET.media, ingeschreven te (6216 TH) Maastricht aan Schippersdreef 39, kantoorhoudende te (6212 NA) Maastricht aan Lage Kanaaldijk 112-D6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14111856.

Wanneer CONCREET.media jouw persoonsgegevens verwerkt, is CONCREET.media de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt CONCREET.media jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor CONCREET.media persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens CONCREET.media voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door CONCREET.media worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

CONCREET.media maakt gebruik van foto’s, video’s en diverse andere beeldmateriaal op haar website. Het beeldarchief die op de websites staan vermeld vallen onder de persoonsgegevens. Van alle publicaties die op de websites staan gepubliceerd is altijd vooraf toestemming gevraagd en ontvangen. In alle gevallen vraagt CONCREET.media vooraf toestemming voor publicatie voor o.a. de websites, Facebook, Instagram, Google en overige kanalen. Het doel van het publiceren van beeldmateriaal op de websites van CONCREET.media is om commerciële redenen en om indrukken aan bezoekers van de website(s) te laten zien van het werk van CONCREET.media. In nagenoeg alle gevallen is dezelfde foto, video overige beeldmateriaal door de geïdentificeerde persoon, personen, instanties en/of instelling zelf openbaar gemaakt. Dit betekent dat CONCREET.media het beeldmateriaal mag gebruiken als portfolio zoals te zien op de websites van CONCREET.media evenals voor publicatie op Facebook, Instagram, Google en overige kanalen. De volgende gegevens worden opgeslagen omdat deze door de persoon of instantie zelf zijn verstrekt en/of door medewerking aan filmproducties van CONCREET.media.

Filmopnames, beeldbank

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: Beeldmateriaal, NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Maximaal 10 jaar

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens nodig om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens nodig om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

CONCREET.media heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens en beeldmateriaal altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij CONCREET.media over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in persoonsgegevens of beeldmateriaal die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij CONCREET.media. Je kunt verzoeken dat CONCREET.media je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CONCREET.media te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens of beeldmateriaal te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van CONCREET.media of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens en beeldmateriaal van CONCREET.media te verkrijgen. CONCREET.media zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CONCREET.media je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om beeldmateriaal van jou zijn als klant of figurant te laten verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@concreet.media of een bericht sturen via het contactformulier op de website.

Reactie door CONCREET.media

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@concreet.media. CONCREET.media zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat CONCREET.media een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien CONCREET.media je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat CONCREET.media verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

CONCREET.media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

CONCREET.media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop CONCREET.media je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@concreet.media. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop CONCREET.media jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@concreet.media. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.